Όροι Χρήσης

Χρήστης που καταχωρεί δεδομένα στην διαδικτυακή βάση του Μητρώου Μη Παρεμβατικών Μελετών θα αποκαλείται στο εξής πιστοποιημένος χρήστης. Ο πιστοποιημένος χρήστης συμφωνεί ότι αυτός ή αυτή είναι αποκλειστικά υπεύθυνος (-η) για το Περιεχόμενο Χρήστη που τον /την αφορά ή/και για κάθε είδους συνέπειες που προκύπτουν σε σχέση με το εν λόγω Περιεχόμενο Χρήστη (συμπεριλαμβανομένης τυχόν ζημίας ή βλάβης που υφίσταται ή με την οποία επιβαρύνεται ο ΣΦΕΕ). Ο ΣΦΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου όσον αφορά στο Περιεχόμενο που εισάγει ο χρήστης ή για σχετικές συνέπειες που απορρέουν από ή/και σχετίζονται με αυτό. Επιπλέον, ο πιστοποιημένος χρήστης συμφωνεί ότι ευθύνεται για την προστασία και την εφαρμογή τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ενυπάρχουν στο Περιεχόμενο Χρήστη και ότι ο ΣΦΕΕ δεν υποχρεούται να ενεργεί τα ανωτέρω εκ μέρους και για λογαριασμό του πιστοποιημένου χρήστη. Οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο χρειασθεί τυχόν να πραγματοποιηθεί από τον ΣΦΕΕ θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μετά από έγγραφο αίτημα του πιστοποιημένου χρήστη.